امکان مشاهده وضعیت پرداخت دفترچه قسط

بنام خدا

با توجه به درخواست مکرر مشتریان عزیز مبنی بر مشاهده وضعیت پرداخت اقساط , این امر محقق گردید.

لذا مشتریان میتواند با وارد کردن کد ملی در هنگام پرداخت قسط وضعیت کلیه اقساط دفترچه قسط انتخابی را نیز مشاهده نمایند .